MYYNTIEHDOT

Alta löydät ajantasalla olevat myyntiehtomme. 

Myyntiehdot

 

KORONAN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET KAMPANJOIDEN SIIRTO- JA PERUUTUSKÄYTÄNTÖIHIN - VOIMASSA TOISTAISEKSI
 
KAMPANJAN SIIRTO TAI PERUUTUS JOS KESKUS / MAINOSYMPÄRISTÖ ON SULJETTU
Mikäli asiakkaan vahvistama kampanja joudutaan perumaan sen vuoksi, ettei k.o. ympäristössä; satamat, golfkentät, seikkailupuistot, hiihtokeskukset, city digital, shopper tai rautatieasemat, voida toteuttaa kampanjaa edes osittain aiottuna kampanja-aikana, voi asiakas perua tai siirtää kampanjan täysimääräisesti ilman eri veloitusta. Tällainen tilanne voisi olla sellainen, missä keskus tai ympäristö on kokonaan suljettu vierailijoilta esim. viranomaisten määräyksellä. Mahdolliset kertyneet kampanjan tuotantokustannukset ja kampanjan valmistelumaksut veloitetaan toteutuneen mukaan.

KAMPANJAN VELOITUKSETON SIIRTO JA PERUUTUS
Varatun kampanjan asiakas voi peruuttaa veloituksetta viimeistään kaksi viikkoa ennen kampanjan sovittua aloitusta. Tätä myöhemmin peruutetut kampanjat Mediateko voi
laskuttaa asiakkaalta. Kampanjan voi myös siirtää veloituksetta viimeistään kaksi viikkoa ennen kampanjan alkua.

KAMPANJAN KESKEYTYMINEN MUISTA KUIN MEDIATEKO OY:STÄ JOHTUVISTA SEIKOISTA
Mikäli edellä mainituissa ympäristöissä meneillään oleva kampanja keskeytyy koronan aiheuttaman keskuksen sulkemisen johdosta, Mediateko korvaa asiakkaalle mediana
kampanjasuunnitelmassa olleen kontaktitavoitteen ja toteutuneiden kontaktien välisen erotuksen. Hyvitys tehdään samaan ympäristöön ja kohteeseen, jossa alkuperäinen
kampanja oli toteutettu.

1 MAINOSPAIKAN VUOKRASOPIMUS
Mainospaikoista tehdyt tarjoukset ovat voimassa välimyyntiehdoin, toisin sanoen Mediateko Oy:llä on oikeus tarjouksesta riippumatta tehdä tarjouksen kohteena olevasta mainospaikasta sopimus kolmannen kanssa niin kauan kuin tarjouksen saanut ei ole ilmoittanut Mediateko Oy:lle hyväksyvänsä tarjouksen. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun ostaja tai hänen edustajansa kirjallisesti tai muulla todisteellisella tavalla vahvistaa hyväksyvänsä tehdyn tarjouksen.

2 SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN
Mikäli ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan Mediateko Oy laskuttaa ostajaa 20 % peruutetun sopimuksen hinnasta. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan myöhemmin kuin kaksitoista (12) viikkoa ennen mainoskampanjan alkua, Mediateko Oy laskuttaa ostajalta koko sopimuksen hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

3 HINNAT JA LASKUTUS
Mediateko Oy:llä on oikeus muuttaa sopimuksen hintoja uuden sopimuskauden alkaessa. Mediateko Oy ilmoittaa ostajalle hintojen muutoksesta ennen uuden sopimuskauden alkamista. Tällöin ostajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimusta ei irtisanota, Mediateko lähettää laskun uuden sopimuskauden alkaessa uusien hintojen mukaisesti. Mediateko veloittaa 8 euron laskutuslisän laskua kohden.

4 MAKSUEHDOT
Maksuehto on kampanjan alusta 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.

5 MAINOSMATERIAALIEN TOIMITUS
Digitaalisten mediatilojen valmiit mainosmateriaalit tulee toimittaa vähintään 3 työpäivää ennen kampanjan alkua. Vakioitujen mediavälineiden tulostusvalmiit mainosmateriaalit tulee toimittaa 10 työpäivää ennen kampanjan alkua. Erikoistoteutusten (esim. gondolit, tuolihissit), tulostusvalmiit materiaalit tulee toimittaa Mediateolle vähintään 15 työpäivää ennen kampanjan alkua. Mainospaikkojen kiinnitysaikataulu voi muuttua + / – 48 tuntia Mediateko Oy:stä riippumattomista syistä, kuten esimerkiksi huoltotöiden, liikennejärjestelyjen, sään tai muiden syiden vuoksi. Mikäli asiakas painattaa mainosmateriaalin itse, vastaa asiakas aineiston toimittamisesta vapaasti kampanjan mainoskohteissa 10 työpäivää ennen kampanjan alkua. Mikäli mainosmateriaali poikkeaa Mediateko Oy:n omista standardeista ja siitä aiheutuu lisäkustannuksia, vastaa asiakas mainituista lisäkustannuksista. Mikäli mainosmateriaali toimitetaan edellä mainittuja ajankohtia myöhemmin, Mediateko Oy ei takaa niiden kiinnittämistä ajoissa, eikä ole velvollinen hyvittämään menetettyä mainosaikaa tai suorittamaan muita korvauksia viivästyksestä. Asiakas vastaa siitä että toimitetut aineistot eivät poikkea aineisto-ohjeista. Mikäli digitaaliset aineistot toimitetaan edellä mainitun toimitusajan jälkeen eivätkä ne vastaa aineisto-ohjeita, Mediateko Oy:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta aineiston muokkaamisesta tai konvertoimisesta aiheutuvat kulut. 

6 KAMPANJAJAKSOT
Sesonkituotteissa kampanjoiden kesto voi vaihdella kohteen maantieteellisestä sijainnista, vuodenaikojen vaihtelusta, sekä kohteiden aukioloajasta riippuen. 

7 MAINOSTEN VAHINGOITTUMINEN
Mikäli asiakkaan aineisto rikkoutuu kampanja-aikana, vastaa Mediateko uuden aineiston tuotanto- ja asennuskuluista koskien kyseistä kampanja-aikaa. 

8 MAINONNAN SISÄLTÖ
Ulkomainonnan tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset. Mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista. Mediateko Oy on sitoutunut yhteistyökumppaniensa ja viranomaisten kanssa solmimissaan sopimuksissa poistamaan yleistä pahennusta herättävät mainokset välineistään niin vaadittaessa. Jos asiakkaan kampanja näistä syistä joudutaan keskeyttämään, ei Mediateko Oy ole velvollinen korvaamaan tästä asiakkaalle aiheutuvia kuluja, kustannuksia tai menetyksiä.

9 VASTUUNRAJOITUS
Mediateko Oy ei ole asiakkaalle missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten menetetystä tuotosta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

Mediateko Oy:llä on oikeus enintään +/- 7 % poikkeamaan mainoskontaktien, toistomäärien tai mainospintojen määrässä suhteessa sopimuksessa sovittuun. Mainospintojen määrä voi kasvaa esimerkiksi uusien sopimusten vuoksi tai pienentyä esimerkiksi huoltotöiden, teknisten ongelmien, liikennejärjestelyjen tai muiden syiden takia.

10 YLIVOIMAINEN ESTE
Mediateko Oy ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Tällaiseksi katsotaan Mediateko Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää Mediateko Oy:tä täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ilman, että Mediateko Oy voi kohtuullisin toimin tai kustannuksin tällaista estettä poistaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Mediateko Oy:n alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista viivästystä hankkia muualta.

11 SOPIMUKSEN SIIRTO
Mediateko Oy:llä on oikeus siirtää asiakkaan kanssa solmimansa sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen toiselle yhtiölle.

12 VALAISTUS JA PÄÄLLÄOLOAIKA
Mikäli mainospinta on digitaalinen tai valaistu, Mediateko Oy ei ole vastuussa sähkön jakelussa tai Internetyhteyksissä tapahtuvista katkoksista. 

Voit myös ladata myyntiehtomme pdf-tiedostona oheisesta linkistä:
Lataa myyntiehdot tästä